Promena režima Carinske tarife


Odluka o određivanju roba za čiji je uvoz, izvoz i tranzit potrebno pribavljanje određenih isprava.

Nova Odluka o određivanju roba za čiji je uvoz, izvoz i tranzit potrebno pribavljanje određenih isprava, objavljena je u službenom glasniku Republike Srbije broj 32/2015 od 03.04.2015 godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Naš program za špedicju, Logistic manager 2007, je ažuriran u skladu sa ovom odlukom. Najnovije izmene možete preuzeti u sekciji za Support.