Softver za upravljanje transportom robe u drumskom saobraćaju

Sistem je namenjen preduzećima čija je delatnost drumski transport robe, ali i preduzećima koja posreduju u pružanju ovih usluga. U dinamičnom okruženju u kojem posluju ove kompanije, za donošenje pravih odluka u pravo vreme, od ključne vežnosti dostupnost i brzina kojom dolaze do informacija na osnovu kojih donose odluke. Logistik TMS omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja.

Izrada naloga za transport robe u Logistik TMS-u, ne svodi se na puki administrativni posao. Svaki podatak koji u nalog unosite ima jasno određeno mesto i relaciju sa ostalim podacima. To vam omogućava kvalitetnu kontrolu izvršavanja zadataka sa naloga i kasnije detaljnu analizu obavljenog posla.

Kroz evidenciju transportne ture Logistik TMS omogućava da se na jednom mestu povežu i ukrste podaci iz više izvora. Podaci o izdatim nalozima, pošiljkama robe, vozilima, vozačima, transportnim dozvolama, kao i prihodima i troškovima, dnevnicama i dr, daju jednu celovitu sliku koja je jako važna svakome ko želi da ima kontrolu i kvalitetno upravlja transportom robe. Nakon završene transportne ture, pa čak i dok je tura u toku, moguće je da se sa više aspekata sagledaju rezultati koji se postižu i uporede sa očekivanim.

Logistik TMS se može proširivati i povezivati sa drugim servisima kao što su servisi sistema za praćenje vozila. Na ovaj način se automatizuju procesi evidentiranja ključnih podataka kao što su potrošnja goriva, vreme dolaska na odredište i drugo.