Softver za izradu carinske dokumentacije

Logistic Manager 2007, naš softver za špediciju, ima za cilj automatizaciju procesa obrade i pripreme carinske dokumentacije. Program se instalira na mestima gde se i vrše poslovi obrade i pripreme dokumentacije za carinjenje robe. Sastavni delovi aplikacije su: sama aplikacija i baza podataka koja omogućava čuvanje podataka o obrađenoj dokumentaciji i podatke neophodne za obavljanje posla kao što su šifrarnici, carinska tarifa itd.

Što se tiče funkcija same aplikacije, korisniku su na raspolaganju mogućnosti izrade JCI obrasca (uvoz, izvoz i tranzit), zatim izrada sažete deklaracije kao i DCV obrazaca i spiska pošiljke. Program podržava omogućava elektronsko podnošenje carinskih deklaracija u postupcima uvoza, izvoza i tranzira, kao i sažete deklaracije. Pored ovih, možemo reći osnovnih carinskih dokumenata, program omogućava i izradu CMR, EUR, CT-2, CIM, AWB, FBL obrazaca.

Osim osnovnih funkcija popunjavanja i štampanja navedenih obrazaca, korisniku su na raspolaganju i različiti alati koji ovaj proces znatno olakšavaju. Od alata bi kao najznačajnije mogli da navedemo uvid u šifrarnike i carinsku tarifu prilikom popunjvanja odgovarajućih rubrika, mogućnost kopiranja već unetih dokumenata (delimično i u celosti), automstki obračun carinskih dažbina, upozoravanje na postojanje grešaka pri popunjavanju obrazaca itd. Korisnicima je na raspolaganju i interni šifarnik roba koji mogu proširivati i prilagođavati svojim potrebama. Posebno bi izdvojili rad sa specifikacijama inofaktura koje služe za ubrzavanje postupka izrade JCI dokumenta, a pomoću kojih se na osnovu specifikacije od čak nekoliko hiljada stavki izrada JCI-a svodi na nekoliko minuta.

Logistic Manager

Logistic Manager

Kako je prethodno navedeno, korisnik pri radu sa programom ima uvid u podatke iz kodeksa šifara i carinske tarife sa kojom su integrisana ex naimenovanja, PDV stope, međunarodni sporazumi (povlastice), isprave neophodne za uvoz tj. izvoz određene robe, poljoprivredne dažbine, sezonske stope, akcize itd.

Logistic Manager 2007 je od strane Uprave carina Republike Srbije, licenciran za elektronsko podnošenje deklaracija. Elektronsko podnošenje je omogućeno za JCI i sažetu deklaraciju.

Od decembra 2011 godine Logistic Manager 2007 je osposobljen za elektronsko podnošenje deklaracije uz korišćenje elektronskog potpisa u postupcima kućnog carinjenja. Uspešno ga koriste, za kućno carinjenje, Simpo iz Vranja, NIS, Metalac iz Gornjeg Milanovca, Polet keramika iz Novog Bečeja i dr.