Sistem za upravljanje skladištem

U današnje vreme, kada se zahtevi tržišta menjaju velikom brzinom, neophodno je da i kompanije na te zehteve daju svoj efikasan i dovoljno brz odogovor. Naročito je značajno da kompanije koje se bave proizvodnjom i trgovinom svoju robu na vreme isporuče kupcima. U procesima dostavljanja robe do kupca na tržištu ključnu ulogu ima logistika a u okviru nje skladište je jedna od najznačajnih tačaka. Iz tog razloga potrebno je da se efikasno upravlja svim procesima koji se obavljaju u skladištu, a jedini način da se to postigne je primena kvalitetnog infromacinog sistema za upravljanje skladištem. U daljem tekstu za informacioni sistem za upravljanje skladištem koristitićemo skraćenicu WMS (warehause management system), koja nije u skladu sa domaćim nazivom ali je ustaljen termin kada se radi o informacinom sistemu ovoga tipa.

Naš WMS na prvom mestu treba da obezbedi kvalitetnu vezu između upravljačkih operacija i operacija koje se obavljaju u samom skladištu prilikom rada sa robom. Time se postiže veća efikasnost i bolja kontrola poslova na prijemu i otpremi robe kao optimalno korišćenje skladišnog prostora.

Integracija poslovnih procesa se postiže uvođenjem naloga za svaku operaciju koja se izvršava u skladištu. Nalogom su jasno definisane operacije koje se izvršavaju, kada se one izvršavaju i nad kojom robom, jasno se zna ko je nalogodavac a ko izvršilac posla. Nalozi imaju svoj rang i redosled izvršavanja koji su jasno određeni unapred izvršenim podešavanjima parametara sistema. WMS podešavaju isključivo osobe koje vrše upravljačku funkciju. Veliki značaj za dobro konfigurisanje parametara WMS-a ima i dobra organizacija skladišnog prostora.

Organizovanje skladišnog prostora u okviru WMS omogućava veću efikasnost u prilikom skladištenja i izdavanja robe. Skladište je izdeljeno na područja, sektore i na kraju na skladišna mesta koja je moguće rangirati i na taj način određenim delovima skladišta dati prioritet pri njihovom punjenju i pražnjenju.

Efikasnost radnika se značajno povećava, a vreme za obuku novih smanjuje, jer WMS preuzima ulogu određivanja mesta gde će se roba skladištiti i odakle će se prikupljati za izdavanje. Svako skladišno mesto je jasno obeleženo i uneto u sistem tako da je mogućnost greške pri odlaganju i pronalaženju robe praktično eliminisana ukoliko su ispoštovane sve procedure definisane WMS-om.

Na ulazu u skladište roba se identifikuje, pregleda, kontroliše stanje i označava. Ovo je najbitnija operacija u procesu skladištenja robe jer od ispravnog označavanja robe na ulazu u skladište zaivisi i ispravnost svih ostalih operacija u radu sa robom. Kada je roba jednom označena njen položaj i status u skladištu u svakom trenutku je poznat. Čak se i roba koja je usled greške nije postavljana na pravu poziciju može lako identifikovati samo jednim skeniranjem barkod oznake na njoj.

Ažurnost podataka koji se odnose na status i poziciju robe u skladištu je trenutna. Ovo omogućava da koordinatori operacija u skladištu u svakom trenutku imaju jasan uvid u sve faze toka robe kroz skladište. Ukoliko se pojave odstupanja od zadatih procedura koordinator može pravovremeno reagovati u cilju njihovog otklanjanja. Pravovremena reakcija na takve sistuacije je od ključnog značaja u skladištima sa velikom frekfencijom kretanja robe. Kooridnator sistema može, ukoliko je to potrebno, uticati na tokove procesa rada u skladištu. Ova fleksibilnost je svakako neophodna u složenim sistemima, ali je takođe jako bitno da svaka intervencija bude pravilno usmerena a WMS upravo to i omogućava.

Brzo realizovanje zahteva klijenata za izdavanje robe u velikoj meri utiče na njihov opšti utisak o kvalitetu usluge koja se isporučuje. WMS i na ovom planu bitno olakšava posao zaposlenih u skladištu. Kako je roba označena i zavedena u WMS-u prilikom ulaska a njeno kretanje sve vreme sistemski praćeno, pronalaženje takođe neće predstavljati problem. Odmah nakon aktiviranja naloga za izdavanje robe radnik-viljuškarista se upućuje na lokaciju gde se roba nalazi. Roba se lako identfikuje skeniranjem njene oznake a ispravnost lokacije se utvrđuje skeniranjem oznake skladišnog mesta. Ovaj sistem rada eliminiše mogućnost izdavanja pogrešne robe.

WMS ima mogućnost popunjavanja skladišnih mesta tako da se roba koja je u njima smeštena uvek nalazi na optimalnoj poziciji za preuzimanje. Program predlaže pounjavanje skladišnih mesta koja imaju viši rang sa robom koja se trenutno nalazi na mestima koja imaju niži rang. Operacija preskladištenja može biti inicirana od strane koordinatora sistema ili automatski od strane samog WMS-a. Kada WMS automatski daje naloge za preskladištenje, njihovo izvršvanje je predviđeno za vreme kada radnici nisu zauzeti obavljenjem poslova na skladištenju i izdavanju robe. Na ovaj način se optimalno iskorišćava radna snaga a istovremeno se skraćuju budući procesi izdavanja robe, a samim tim i povećava produktivnost rada u skladištu.

Obračunavanje troškova skladištenja robe je jednostavno kada se ima u vidu da su svi parametri potrebni za obračun, po automatizmu, već evidentirani u WMS-u. Na osnovu podataka o vrsti i količini robe, vremenu koje je provevela u skladištu kao i o operacijama koje su obavljanje nad robom dok se nalazila u skladištu, i njihovim uparivanjem sa unapred definisanim tarifama, WMS veoma lako i precizno daje obračun troškova skladištenja. Ovakvim sistemom se eliminišu greške prilikom obračuna, a obračuni se vrše u vremenskim intervalima kada je to predviđeno.

Nijedan informacini sistem, pa i naš WMS, nije potpun ako se ne integriše sa drugim sistemima. Integracija se može vršiti na nekoliko nivoa, pa tako WMS može biti povezan sa drugim sistemima u okviru organizacije kao i sa sistemima drugih organizacija. Integraciju možemo posmatrati kroz razmenu podataka u elektronskoj formi, što značajno povećava produktivnost i umanjuje mogućnost greške, i tu možemo da ponudimo najzastupljenije standarde EDI i XML. Tehnologija koja je korišćena pri izradi sistema omogućava da se veoma lako integrišu i koriste servisi koje su na raspolaganje stavile druge organizacije (npr. carinska služba).