Carinska tarifa 2017


Uskladivanje nomenklature carinske tarife.

Izmene obuhvataju:

  • Usklađivanje carinske tarife u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2017 godinu, objavljenom u službenom glasniku Republike Srbije broj 97/2016
  • Izmene poljoprivrednih dažbina u skladu sa Odlukom o odredivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 108/2016
  • Izmene sezonskih stopa u skladu sa Odlukom o sezonskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 105/2016
  • Usklađivanje stopa carine u skladu sa Odlukom o uslovima i nacinu smanjenja carinskih dažbina na odredenu robu, odnosno izuzimanje odredene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2017 godini, koja je objavljena u službenom glasniku Republike Srbije broj 105/2016
  • Uskladivanje iznosa akciza u skladu sa Zakonom o akcizama.
  • Izmene ex pozicija.

Izmene možete preuzeti u sekciji za Support.